English Version
Ren Ming Young
首页/ 履历/ 舞台剧/ 电影/ 写作/ 音乐/ 存档/ @联络/ 日程任明炀的舞台剧作品(导演)
2020 塔塔尼亚访谈录(乐山文化发展研究中心出品)
2019 美味人生(乐山文化发展研究中心出品)
2018 在这都市的丛林里(北京任明炀实验剧团出品)
2017 爱的赢家(北京任明炀实验剧团出品)
2016 爱的债主(北京任明炀实验剧团出品)
2015 爱的喜剧(北京任明炀实验剧团出品)
2014 不安宁:童年故事(北京任明炀实验剧团出品)
2014 倪焕之的故事(北京任明炀实验剧团出品)
2013 您的口音(北京任明炀实验剧团出品)
2012 断章(成都艺术剧院出品)
2012 蓦然回首(北京蓬蒿剧场出品)
2011 没什么?(上海迷仓源代出品)
2009 明年的这个时候(任明炀工作室出品)
2009 乐游原(上海聆舞剧团出品)
2007 昨夜的双拥路(上海聆舞剧团出品)+ 任明炀实验剧团